Dret fiscal

Estratègia fiscal

Portem a terme un estudi detallat i personalitzat de la situació empresarial per reduir la càrrega impositiva global.

Assessoria jurídico-fiscal especial

Engloba aquells serveis relacionats amb projectes especials i puntuals que puguin sorgir, derivats del desenvolupament de l’activitat econòmica.

  • Inspeccions tributàries i resolució de requeriments davant qualsevol Administració Tributària.
  • Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions,aportacions de branca d’activitat, etc …)
  • Realització de Due Diligences tributàries prèvies a l’execució d’operacions d’inversió i desinversió.
  • Documentació d’operacions vinculades
  • Estudi i planificació successòria a nivell civil i fiscal.

Assessoria fiscal, comptable i jurídica recurrent

Són treballs que deriven del dia a dia de l’activitat econòmica, i que com a tal tenen caràcter periòdic.

Afecten els Impostos sobre la Renda i el Patrimoni de les Persones Físiques, l´Impost sobre el Valor Afegit, l´ Impost de Societats (individual i consolidat) i l´Impost sobre Activitats Econòmiques, així com també la comptabilitat empresarial.

Actualització de novetats que afectin l´àmbit d´activitat dels clients.