mercantil

Operacions societàries i recurrents

  • Constitució de societats mercantils i realització d’operacions de modificació d’Estatuts i dissolució-liquidació social . Elevació a públic davant de Notari d’aquests actes jurídics.
  • Assistència a les reunions de les Juntes Generals de Socis i, si s’escau, dels Consells d’Administració i comissions delegades.
  • Redacció de les actes i certificacions corresponents a acords de Junta i, si s’escau, Consell d’Administració.
  • Seguiment del llibre d’actes, llibre registre de socis / accions nominatives i, si s’escau, llibre registre de contractes entre la societat i el seu soci únic.
  • Control de la durada dels càrrecs dels administradors i auditors de comptes de la Societat.
  • Preparació de poders.
  • Dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil.
  • Tramitació, davant de les autoritats corresponents, dels expedients d’inversió i liquidació d’inversions estrangeres o de qualssevol altres actuacions administratives necessàries.
  • Assessorament per executar adquisicions o transmissions d’empreses i immobles.